19 พฤศจิกายน 2563

181

การวางผังบริเวณ การจัดการมรดกวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมภายในวัด

รูปแบบการวางผังบริเวณและพื้นที่ภายในวัด การวางผังบริเวณเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการจัดการและการพัฒนาพื้นที่ภายในวัด เป็นการกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของอาคาร สิ่งปลูกสร้างให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ เช่น ปัจจัยทางธรรมชาติ ปัจจัยด้านสุนทรียภาพ ...

26 กุมภาพันธ์ 2562

144

มติมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

มติมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ มติที่ ๓๔/๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อประสานเจ้าคณะจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกวัดเข้าร่วมโครงการฯ และจัดประชุมทำความเข้าใจแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ...

19 พฤศจิกายน 2563

192

หลักการทำงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

หลักการทำงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โครงการใช้กระบวนการ ๕ส หลักสัปปายะ ๗ และหลักความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหลักการสำคัญในการพัฒนากิจกรรมและพื้นที่ทางกายภาพของวัด โดยมีหลักการสำคัญ ได้แก่ ๑. การจัดการพื้นที่ทางกายภาพ โดยมีการจัดการพื้นที่ทางกายภาพของวัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ...

19 พฤศจิกายน 2563

149

พันธกิจของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

พันธกิจของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ๑. การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามเป็นสถานที่สัปปายะ ๒. การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ ๓. การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดและชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา โดยมีเป้าหมายสำคัญ ...

18 พฤศจิกายน 2563

147

วัตถุประสงค์ของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

วัตถุประสงค์ของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ๑. เพื่อพัฒนารูปแบบและนำแนวคิดของ ๕ส ซึ่งประกอบไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ลงสู่บริบทของวัดและชุมชน ๒. เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่การเรียนรู้ ...

19 พฤศจิกายน 2563

43

ความเป็นมาของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ความเป็นมาของโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สังคมไทยเป็นสังคมที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนามาแต่ครั้งโบราณกาล คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ได้รับการหล่อหลอมด้วยหลักธรรมคำสอนและวิถีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา วิถีชีวิตของคนไทยจึงมีความสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธศาสนา ...

16 พฤศจิกายน 2563

44

สัปปายะ

ความหมายของสัปปายะ -ศราวุธ  หมื่นนาค- สัปปายะหมายถึง สิ่งที่สบาย สภาพที่เอื้อ สิ่งที่เกื้อกูล สิ่งที่เอื้อต่อการอยู่ดีและการที่จะพัฒนาชีวิต สิ่งที่เหมาะกัน อันเกื้อหนุนในการเจริญภาวนาให้ได้ผลดี ช่วยให้สมาธิตั้งมั่น ไม่เสื่อมถอย มีด้วยกัน 7 ประการ(พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ...

16 พฤศจิกายน 2563

48

๕ส สู่วัด

๕ส สู่วัด -อนุวรรตน์ ศิลาเรืองอำไพ- จะมีหลักการหัวใจเดียวกัน ไม่ได้แตกต่างกันเลย สำคัญว่าเป็นอุบาย เพื่อใช้ในการพัฒนาจิตใจเป็นสำคัญ เพียงแต่วัตถุประสงค์จะเป็นแนวทางของสงฆ์ แต่ไม่ใช่เป็นกิจของสงฆ์โดยตรงแต่ต้องได้รับสังฆานุญาตให้ดำเนินการ ซึ่งจะเกี่ยวกับ พื้นที่ ...

29 ตุลาคม 2563

541

เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ๔ ระดับ ประจำปี ..

เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน  โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ๑) ประเภท “มุ่งสร้างมาตรฐาน” คุณสมบัติ วัดนั้น ต้อง √ ผ่านตัวชี้วัดการบริหารจัดการโครงการฯ ๕ ขั้นตอนแรก ดังนี้ √ ๑) จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ √ ๒) ประกาศนโยบายโครงการฯ √ ...