สาร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

1 พฤศจิกายน 2563
  •    614

สาร

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงหรือแผน “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน กอปรกับมติมหาเถรสมาคมในคราวประชุมครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง “ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา” มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามที่คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.)  ได้ประสานงานและจัดทำแผนปฏิบัติการ ฯ  ซึ่งด้านสาธารณูปการได้กำหนดให้ดำเนินโครงการวัดสร้างสุขด้วยแนวทาง ๕ส และมติมหาเถรสมาคมที่ ๓๔/๒๕๖๑ เรื่องขอความเห็นชอบดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดยมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยใช้กลไก “สานพลังประชารัฐ” เป็นนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาคน และองค์กร โดยมีจุดเริ่มต้นจากความเข้มแข็งขององค์กร และคนในองค์กร ขยายสู่ชุมชน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางผ่านกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ ด้วยหลักการโดยใช้เครื่องมือ ๕ส เข้ามาเป็นองค์ความรู้ขับเคลื่อน ความมีวินัยในตัวคน และการปรับสภาพวัดให้เป็นที่พึ่งของประชาชนทุกคนได้ ทั้งสุขภาวะทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางปัญญา และทางสังคม ด้วยหลักแนวคิด “ชุมชนเข้มแข็ง โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง” การสนับสนุนพัฒนาวัด  ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์กลางชุมชน ซึ่งกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งสร้างความยั่งยืนได้ ด้วยการใช้กลยุทธ์การจับคู่กัน เป็น ๑ วัด ๑ องค์กร ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ขยายไปสู่วัดทั่วประเทศให้มากขึ้น

 

"โครงการวัดกลางใจชุมชน" "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างพระ ชุมชน ตัวแทนชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้เกิดความเข้มแข็ง อีกทั้งยังเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระมีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง และขยายผลการดำเนินสู่โครงการวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษาในวัด โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข คือ การทำชุมชนให้เข้มแข็ง โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางพัฒนาสุขภาวะ ทั้งด้านสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะ ทางปัญญาด้วยแนวทาง ๕ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

 

"สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" ในฐานะผู้สนับสนุนด้านนโยบายส่งเสริมให้วัดเข้าร่วมโครงการ และอุดหนุนงบประมาณให้วัดต้นแบบประจำอำเภอทั่วประเทศ จำนวน ๘๗๘ วัด ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ส ที่เกิดจากการร่วมมือกันของวัด ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันพัฒนาวัดเพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนอันจะก่อให้เกิดความสุขร่วมกันอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป.


  •    614