คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม

29 ตุลาคม 2563
  •    510
 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง

๑. พระธรรมรัตนาภรณ์        วัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี                   ประธานอนุกรรมการ

๒. พระเทพศาสนาภิบาล     วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม                            รองประธานอนุกรรมการ

๓. พระเทพเสนาบดี          วัดกวิศราราม จังหวัดลพบุรี                         รองประธานอนุกรรมการ

๔. พระราชมงคลดิลก        วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร   รองประธานอนุกรรมการ

๕. พระเทพปัญญาโมลี      วัดประชุมโยธี จังหวัดพังงา                อนุกรรมการ

๖. พระเทพสุวรรณเมธี       วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร          อนุกรรมการ

๗. พระราชสารเวที          วัดสัมพันธวงศาราม กรุงเทพมหานคร    อนุกรรมการ

๘. พระราชนันทมุนี          วัดบัวขวัญ จังหวัดนนทบุรี                        อนุกรรมการ

๙. พระราชปฏิภาณโกศล   วัดราชบพิธสถิตสีมาราม กรุงเทพมหานคร   อนุกรรมการ

๑๐. พระปัญญานันทมุนี     วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรี     อนุกรรมการ

๑๑. พระสิทธิธรรมวิเทศ     วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร                อนุกรรมการ

๑๒. พระอุดมบัณฑิต         วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร   อนุกรรมการ

๑๓. เลขานุการเจ้าคณะหนทุกหน ทั้ง ๒ ฝ่าย                           อนุกรรมการ

๑๔. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย             อนุกรรมการ

๑๕. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย          อนุกรรมการ

๑๖. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย   อนุกรรมการ

๑๗. อธิบดีกรมการปกครองหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย               อนุกรรมการ

๑๘. อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย   อนุกรรมการ

๑๙. อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย                    อนุกรรมการ

๒๐. ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย   อนุกรรมการ

๒๑. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ                   อนุกรรมการ

๒๒. ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   อนุกรรมการ

๒๓. นายกสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)                    อนุกรรมการ

๒๔. พระสุธีรัตนบัณฑิต          วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร           อนุกรรมการและเลขานุการ

๒๕. พระมหาชุติภัค อภินนฺโท   วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๖.พระครูศรีธัญญาภรณ์         วัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี              อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้ง

 

คณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนกลาง

๑. พระเทพสังวรญาณ   วัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร   ประธานอนุกรรมการ

๒. พระเทพคุณาภรณ์   วัดเทวราชกุญชร กรุงเทพมหานคร   รองประธานอนุกรรมการ

๓. พระเทพสุวรรณมุนี   วัดต้นสน จังหวัดอ่างทอง   รองประธานอนุกรรมการ

๔. พระเทพมงคลโสภณ   วัดวัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   อนุกรรมการ

๕. พระราชปริยัติโมลี   วัดสารนาถธรรมาราม จังหวัดระยอง   อนุกรรมการ

๖. พระราชสารโสภณ   วัดชัยมงคล จังหวัดชลบุรี   อนุกรรมการ

๗. พระราชรัตนวิสุทธิ์   วัดกุยบุรี จังหวัดชลบุรี   อนุกรรมการ

๘. พระราชกิตติเมธี    วัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี   อนุกรรมการ

๙. พระราชสุวัฒนาภรณ์   วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี   อนุกรรมการ

๑๐. พระสุนทรธรรมภาณ   วัดพระพุทธแสงธรรม จังหวัดสระบุรี   อนุกรรมการ

๑๑. พระเมธีวราภรณ์   วัดพนัญเชิง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   อนุกรรมการ

๑๒. พระอุดมสิทธินายก   วัดบางอ้อยช้าง จังหวัดนนทบุรี   อนุกรรมการ

๑๔. พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์   วัดดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี   อนุกรรมการ

๑๕. พระศรีวินยาภรณ์   วัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร   อนุกรรมการและเลขานุการ

๑๖. พระครูนนทมงคลวิสิษฐ์   วัดอุทยาน จังหวัดนนทบุรี   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๗. เลขานุการเจ้าคณะภาคทุกภาคในหนกลางทั้ง ๒ ฝ่าย   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้ง

 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนตะวันออก

๑. พระเทพวรมุนี   วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม   ประธานอนุกรรมการ

๒. พระเทพวิสุทธิคุณ   วัดหนองกุง จังหวัดขอนแก่น   รองประธานอนุกรรมการ

๓. พระเทพสารเมธี   วัดประชานิยม จังหวัดกาฬสินธุ์   รองประธานอนุกรรมการ

๔. พระราชเวที   วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร   รองประธานอนุกรรมการ

๕. พระราชรัตนโมลี   วัดศรีบุญเรือง จังหวัดมุกดาหาร   อนุกรรมการ

๖. พระราชวิสุทธิมุนี   วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จังหวัดสุรินทร์   อนุกรรมการ

๗. พระราชสารโกศล   วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี   อนุกรรมการ

๘. พระราชวิมลโมลี   วัดศาลาลอย จังหวัดสุรินทร์   อนุกรรมการ

๙. พระศรีปริยัติธาดา   วัดโพธิ์ย่อย จังหวัดบุรีรัมย์   อนุกรรมการ

๑๐. พระพิศาลศึกษากร   วัดศรีโพธิมาลัย จังหวัดปราจีนบุรี   อนุกรรมการ

๑๑. พระอุดมปัญญาภรณ์   วัดอัมพวัน จังหวัดยโสธร   อนุกรรมการ

๑๒. พระศรีญาณวงศ์   วัดศรีชมพูองค์ตื้อ จังหวัดหนองคาย   อนุกรรมการ

๑๓. พระศรีหราชสมาจารมุนี   วัดพระนารายณ์มหาราช จังหวัดนครราชสีมา   อนุกรรมการ

๑๔. พระสิริรัตนเมธี   วัดโพนชัย จังหวัดเลย   อนุกรรมการ

๑๕. พระโสภณพัฒนบัณฑิต   วัดธาตุ จังหวัดขอนแก่น   อนุกรรมการและเลขานุการ

๑๖. พระครูปริยัติธรรมวงศ์   วัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๗. พระครูปริยัติโพธิสุนทร   วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๘. พระครูวิสุทธิธีรคุณ   วัดศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๙. เลขานุการเจ้าคณะภาคทุกภาคในหนตะวันออกทั้ง ๒ ฝ่าย   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้ง

 

คณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนเหนือ

๑. พระเทพเวที   วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร   ประธานอนุกรรมการ

๒. พระเทพปริยัติเมธี   วัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์   รองประธานอนุกรรมการ

๓. พระราชปริยัติบัณฑิต   วัดสนธิกรประชาราม จังหวัดเพชรบูรณ์   รองประธานอนุกรรมการ

๔. พระเทพมังคลาจารย์   วัดท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่   อนุกรรมการ

๕. พระราชวชิรเมธี   วัดพระบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร   อนุกรรมการ

๖. พระราชปริยัติ   วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา   อนุกรรมการ

๗. พระราชวิสุทธิญาณ   วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่   อนุกรรมการ

๘. พระราชสิทธิเวที   วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร   อนุกรรมการ

๙. พระราชรัตนสุธี   วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก   อนุกรรมการ

๑๐. พระประสิทธิสีลคุณ   วัดโคกพลู จังหวัดตาก   อนุกรรมการ

๑๑. พระศรีพัชโรดม   วัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบูรณ์   อนุกรรมการ

๑๒. พระวินัยสาทร   วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์   อนุกรรมการ

๑๓. พระโกศัยเจติยารักษ์   วัดพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่   อนุกรรมการ

๑๔. พระภาวนาโกศลเถร   วัดมงคลธรรมกายาราม จังหวัดเชียงราย   อนุกรรมการ

๑๕. พระครูอดุลธรรมสาร   วัดป่าบนเนิน จังหวัดสุโขทัย   อนุกรรมการ

๑๖. พระชยานันทมุนี   วัดพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน   อนุกรรมการและเลขานุการ

๑๗. พระครูสิริธรรมบัณฑิต   วัดมิ่งเมืองมูล จังหวัดลำปาง   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๘. เลขานุการเจ้าคณะภาคทุกภาคในหนเหนือทั้ง ๒ ฝ่าย   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๙. พระครูสิริสุตานุยุต   วัดป่าเห๊ว จังหวัดลำพูน   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  

ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้ง

 

 

 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนใต้

๑. พระธรรมวิมลโมลี   วัดไตรธรรมาราม จังหวัดสุราษฏร์ธานี   ประธานอนุกรรมการ

๒. พระเทพวินยาภรณ์   วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช   รองประธานอนุกรรมการ

๓. พระเทพสิทธิมุนี   วัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร   รองประธานอนุกรรมการ

๔. พระเทพกิตติเวที   วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร   อนุกรรมการ

๕. พระราชปัญญามุนี   วัดเวฬุวัน จังหวัดยะลา   อนุกรรมการ

๖. พระราชวรเวที    วัดโคกสมานคุณ จังหวัดสงขลา   อนุกรรมการ

๗. พระราชวชิรากร   วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่   อนุกรรมการ

๘. พระราชวิจิตรปฏิภาณ   วัดราชบุรณะ จังหวัดชุมพร   อนุกรรมการ

๙. พระโสภณคุณาธาร   วัดทองดีประชาราม จังหวัดนราธิวาส   อนุกรรมการ

๑๐. พระประสิทธิโสภณ   วัดประสิทธิชัย จังหวัดตรัง   อนุกรรมการ

๑๑. พระระณังคมุนีวงศ์   วัดสุวรรณคิรีวิหาร จังหวัดระนอง   อนุกรรมการ

๑๒. พระสิริจริยาลังการ วัดตานีนรสโมสร จังหวัดปัตตานี   อนุกรรมการ

๑๓. พระประสาธน์สารโสภณ วัดควนกะไหล จังหวัดพังงา   อนุกรรมการ

๑๔. พระภาวนาธรรมภิราม   วัดสามัคคีธรรม จังหวัดพังงา   อนุกรรมการ

๑๕. พระโสภณวราภรณ์   วัดโพธิ์ปฐมาวาส จังหวัดสงขลา   อนุกรรมการ

๑๖. พระเมธีธรรมากร   วัดเขาต่อ จังหวัดกระบี่   อนุกรรมการ

๑๗. พระมหาคลี จารุวํโส   วัดควนกาหลง จังหวัดสตูล   อนุกรรมการ

๑๘. พระครูเมตตาภิรม   วัดมงคลนิมิต จังหวัดภูเก็ต   อนุกรรมการ

๑๙. พระมหาบุญช่วย ปคุโณ   วัดแจ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช   อนุกรรมการและเลขานุการ

๒๐. พระครูสิริธรรมาภิรัตน์   วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๑. เลขานุการเจ้าคณะภาคในหนใต้ ทั้ง ๒ ฝ่าย   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้ง


  •    510