สัมโมทนียพจน์ ของ ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม

28 ตุลาคม 2563
  •    5,740

สัมโมทนียพจน์ 

พระธรรมรัตนาภรณ์

ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม

เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง

 

"โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" เป็นหนึ่งใน ๑๔ โครงการของแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา โดยฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการเพื่อพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา และเป็นรมณียสถานอันเป็นความสงบทางจิตใจของพุทธศาสนิกชน โครงการนี้มีป้าหมายสำคัญ คือ การส่งเสริมให้มีเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมและองค์ความรู้ ๕ส ไปสู่การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และรักษาความสะอาดภายในวัดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ และการพัฒนาการเรียนรู้ทางสังคมวิถีพุทธ รวมทั้งการมีจิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม                   

 

คณะอนุกรรมการ "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ได้ตั้งเป้าหมายให้เกิดการขยายเครือข่ายวัดที่เป็นสัปปายะให้ทั่วประเทศในระยะเวลา ๕ ปี จำนวน ๒๕,๐๐๐ วัด โดยมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน กรมอนามัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันอาศรมศิลป์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยการนำหลักการ ๕ส และหลักสัปปายะ ๗ มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของวัด มีหลักการที่เรียกว่า “๓-๕-๗-๙” ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" ให้สัมฤทธิผล รวมทั้งมีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมในการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนา “คุณภาพสิ่งแวดล้อม” ของวัด และชุมชน

 

ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการโครงการฯ ขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมพัฒนา และสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ และพระพุทธศาสนา รวมทั้งการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป.


  •    5,740