คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนตะวันออก

17 พฤศจิกายน 2563
  •    1,923

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนตะวันออก

๑.พระเทพวรมุนี                    วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม                       ประธานอนุกรรมการ

๒.พระเทพวิสุทธิคุณ               วัดหนองกุง จังหวัดขอนแก่น                            รองประธานอนุกรรมการ

๓.พระเทพสารเมธี                 วัดประชานิยม จังหวัดกาฬสินธุ์                          รองประธานอนุกรรมการ

๔.พระราชเวที                      วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร        รองประธานอนุกรรมการ

๕.พระราชรัตนโมลี                 วัดศรีบุญเรือง จังหวัดมุกดาหาร                         อนุกรรมการ

๖.พระราชวิสุทธิมุนี                 วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จังหวัดสุรินทร์             อนุกรรมการ

๗.พระราชสารโกศล                วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี                         อนุกรรมการ

๘.พระราชวิมลโมลี                 วัดศาลาลอย จังหวัดสุรินทร์                             อนุกรรมการ

๙.พระศรีปริยัติธาดา                วัดโพธิ์ย่อย จังหวัดบุรีรัมย์                               อนุกรรมการ

๑๐.พระพิศาลศึกษากร             วัดศรีโพธิมาลัย จังหวัดปราจีนบุรี                       อนุกรรมการ

๑๑.พระอุดมปัญญาภรณ์           วัดอัมพวัน จังหวัดยโสธร                                อนุกรรมการ

๑๒.พระศรีญาณวงศ์                วัดศรีชมพูองค์ตื้อ จังหวัดหนองคาย                   อนุกรรมการ

๑๓.พระศรีหราชสมาจารมุนี        วัดพระนารายณ์มหาราช จังหวัดนครราชสีมา          อนุกรรมการ

๑๔.พระสิริรัตนเมธี                  วัดโพนชัย จังหวัดเลย                                  อนุกรรมการ

๑๕.พระโสภณพัฒนบัณฑิต        วัดธาตุ จังหวัดขอนแก่น                                อนุกรรมการและเลขานุการ

๑๖.พระครูปริยัติธรรมวงศ์           วัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น                         อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๗.พระครูปริยัติโพธิสุนทร         วัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก                          อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๘.พระครูวิสุทธิธีรคุณ              วัดศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น                           อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๑๙.เลขานุการเจ้าคณะภาคทุกภาคในหนตะวันออกทั้ง ๒ ฝ่าย                             อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 


  •    1,923