# ไฟล์ ขนาด Downloads โพสต์เมื่อ
1แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖.pdf178.1 KB1,72130 เม.ย. 2566
2บทบาทและความร่วมมือของกระทรวงมหาดไทยกับกิจการพระพุทธศาสนา โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย.pdf12.5 MB67230 เม.ย. 2566
3แนวทางการประเมิน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระยะที่ 2 (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐).pdf1.2 MB79830 เม.ย. 2566
4เกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐).pdf163.4 KB57630 เม.ย. 2566
5กำหนดการ ประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ - MOU - มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณวัดต้นแบบ ประจำปี 2565 - 22 ก.พ. 2566.pdf293.2 KB83217 ก.พ. 2566
6ไฟล์บรรยาย ผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในรอบ 5 ปี 2561-2565 การสร้างวัดสวยด้วยความสุข โดย พระธรรมรัตนาภรณ์ ปธ.ส่วนกลาง.pdf18 MB1,6207 ก.ย. 2565
7ไฟล์บรรยาย บทบาทความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ของ พศ. โดย คุณชุติญา แก้วมณี รอง ผอ.พศ..pdf2.6 MB8667 ก.ย. 2565
8กำหนดการ ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับประเทศ 2565 - แก้ไข 3.2.pdf217 KB4937 ก.ย. 2565
9แผนปฏิบัติงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ.2565.pdf124 KB1,22531 ส.ค. 2565
10การตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ.2565.pdf206.5 KB83431 ส.ค. 2565
11ปฏิทินกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ.2565.pdf144.8 KB63831 ส.ค. 2565
12มติ มหาเถรสมาคม รับทราบอนุโมทนา ผลการดำเนินงานโครงการฯ พ.ศ.2561 - 2565.jpg142.6 KB33931 ส.ค. 2565
13รายงานผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ.2561 - 2565.pdf32.5 MB1,00831 ส.ค. 2565
14ประกาศรายชื่อวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ประจำปี พ.ศ.2565.pdf22.7 MB61831 ส.ค. 2565
15ตัวอย่าง แบบรายงานการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนกลาง - วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา.pdf9.4 MB1,26831 ส.ค. 2565
16ตัวอย่าง แบบรายงานการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข หนกลาง - วัดชมภูเวก จ.นนทบุรี.pdf8.7 MB79531 ส.ค. 2565
17แบบฟอร์มรายงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี พ.ศ.2565.docx601.6 KB2,20830 ส.ค. 2565
18แบบฟอร์มตรวจประเมินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ.2564-2565105.8 KB4,52722 ก.ย. 2564
19ไฟล์หนังสือการจัดการมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา.pdf11.7 MB35531 ส.ค. 2565
20การป้อนข้อมูลโครงการฯ www.wat3579.com โดย นายองอาจ ธรรมนิทา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ4.3 MB1,73722 ก.ย. 2564
21ตัวชี้วัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ปี 2564 โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. อนุกรรมการและเลขานุการฯ1.7 MB2,35918 ก.ย. 2564
2235791 หลักการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โดย พระธรรมรัตนาภรณ์, ดร. ปธ.อนุกรรมการฯ70.2 MB2,05518 ก.ย. 2564
23รายชื่อวัดที่ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำปี2564.pdf112.3 MB6,703
24ข้อมูลเข้าร่วมโครงการ-วัด-ประชา-รัฐ-สร้าง.docx104.2 KB4,24130 ต.ค. 2563
25โลโก้ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข934.9 KB5,28630 ต.ค. 2563
26ตัวอย่างป้าย วัด ประชา รัฐ สร้างสุข19.7 MB3,85930 ต.ค. 2563
27ป้ายวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (PSD) สำหรับแก้ไขได้114.7 MB5,67530 ต.ค. 2563
28คู่มือและแนวปฏิบัติโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ฉบับสั้น).pdf15.2 MB4,58420 พ.ย. 2563
29คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนใต้.pdf414.7 KB1,14718 ก.ย. 2564
30คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนตะวันออก.pdf560.1 KB99818 ก.ย. 2564
31คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนเหนือ.pdf324.7 KB1,06318 ก.ย. 2564
32คำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำหนกลาง.pdf975.1 KB39131 ส.ค. 2565
33คำสั่งแต่งตั้ง อนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง.pdf640.7 KB1,13718 ก.ย. 2564
34ประกาศฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม รายช.pdf637.3 KB39431 ส.ค. 2565
35ประกาศรายชื่อวัดกลางใจชุมชน.pdf22.7 MB2,54731 ส.ค. 2565