เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ๔ ระดับ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

29 ตุลาคม 2563
  •    541

เกณฑ์ประเมินผลการดำเนินงาน 

โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

 

๑) ประเภท “มุ่งสร้างมาตรฐาน”

 

คุณสมบัติ วัดนั้น ต้อง

 

√ ผ่านตัวชี้วัดการบริหารจัดการโครงการฯ ๕ ขั้นตอนแรก

ดังนี้

๑) จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ

๒) ประกาศนโยบายโครงการฯ

๓) การฝึกอบรมความรู้ ๕ส และกิจกรรมโครงการฯ

๔) การสำรวจพื้นที่ จัดทำแผนผัง และวิเคราะห์พื้นที่

๕) กำหนดแผนการพัฒนา/ปรับปรุงพื้นที่

 

 

 

๒) ประเภท “สร้างมาตรฐานดี”

 

คุณสมบัติ วัดนั้น ต้อง

 

√ ผ่านตัวชี้วัดการบริหารจัดการโครงการฯ ทั้งหมด ๗ ขั้นตอน

ดังนี้

๑) จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ

๒) ประกาศนโยบายโครงการฯ

๓) การฝึกอบรมความรู้ ๕ส และกิจกรรมโครงการฯ

๔) การสำรวจพื้นที่ จัดทำแผนผัง และวิเคราะห์พื้นที่

๕) กำหนดแผนการพัฒนา/ปรับปรุงพื้นที่

๖) การลงมือปฏิบัติ Big Cleaning Day

๗) การสรุปผล

 

√ ผ่านตัวชี้วัดการพัฒนาพื้นที่ อย่างน้อย ๓ พื้นที่ จาก ๕ พื้นที่

ตามที่โครงการฯ แนะนำดำเนินการ

ดังนี้

√√√ อย่างน้อย ๓ พื้นที่ จาก ๕ พื้นที่

   ๑) ป้ายชื่อ, บริเวณหน้าวัด, แผนผังวัด

   ๒) การจัดการจราจร, ป้ายจราจร, ที่จอดรถ

   ๓) การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ์, ระบบควบคุมเบิก-จ่ายสิ่งของ

   ๔) ห้องน้ำ

   ๕) การจัดการขยะ

 

 

๓) ประเภท “สร้างมาตรฐานดีเด่น”

 

คุณสมบัติ วัดนั้น ต้อง

 

√ ผ่านตัวชี้วัดการบริหารจัดการโครงการฯ ทั้งหมด ๗ ขั้นตอน

ดังนี้

๑) จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ

๒) ประกาศนโยบายโครงการฯ

๓) การฝึกอบรมความรู้ ๕ส และกิจกรรมโครงการฯ

๔) การสำรวจพื้นที่ จัดทำแผนผัง และวิเคราะห์พื้นที่

๕) กำหนดแผนการพัฒนา/ปรับปรุงพื้นที่

๖) การลงมือปฏิบัติ Big Cleaning Day

๗) การสรุปผล

 

√ ผ่านตัวชี้วัดการพัฒนาพื้นที่ ทั้งหมด ๕ พื้นที่

ตามที่โครงการฯ แนะนำดำเนินการ

ดังนี้

๑) ป้ายชื่อ, บริเวณหน้าวัด, แผนผังวัด

๒) การจัดการจราจร, ป้ายจราจร, ที่จอดรถ

๓) การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ์, ระบบควบคุมเบิก-จ่ายสิ่งของ

๔) ห้องน้ำ

๕) การจัดการขยะ

 

 

 

๔) ประเภท “สร้างมาตรฐานดีเยี่ยม”

 

คุณสมบัติ วัดนั้น ต้อง

 

√ ผ่านตัวชี้วัดพันธกิจของโครงการฯ ทั้งหมด ๓ ระดับ

ดังนี้

๑) การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ

๒) การพัฒนาพื้นที่ทางสังคม และการเรียนรู้

๓) การพัฒนาพื้นที่จิตใจ และปัญญา

 

√ ผ่านตัวชี้วัดการบริหารจัดการโครงการฯ ทั้งหมด ๗ ขั้นตอน

ดังนี้

๑) จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ

๒) ประกาศนโยบายโครงการฯ

๓) การฝึกอบรมความรู้ ๕ส และกิจกรรมโครงการฯ

๔) การสำรวจพื้นที่ จัดทำแผนผัง และวิเคราะห์พื้นที่

๕) กำหนดแผนการพัฒนา/ปรับปรุงพื้นที่

๖) การลงมือปฏิบัติ Big Cleaning Day

๗) การสรุปผล

 

√ ผ่านตัวชี้วัดการพัฒนาพื้นที่ ทั้งหมด ๙ พื้นที่ (แนะนำดำเนินการ+เพิ่มเติม)

ดังนี้

๑) ป้ายชื่อ, บริเวณหน้าวัด, แผนผังวัด

๒) การจัดการจราจร, ป้ายจราจร, ที่จอดรถ

๓) การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ์, ระบบควบคุมเบิก-จ่ายสิ่งของ

๔) ห้องน้ำ

๕) การจัดการขยะ

๖) สภาพแวดล้อมทั่วไป, พื้นที่เปิดโล่งภายในวัด (สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย)

๗) ระบบไฟฟ้า, การป้องกันอัคคีภัย

๘) โรงครัว

๙) อาคารเสนาสนะต่างๆ ภายในวัด       

 


  •    541